Lesnický park

Co je LESNICKÝ PARK?

Lesnický park je ukázkovým objektem trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině ve smyslu rovnováhy 3 pilířů s důrazem na specifické aspekty v dané lokalitě. Lesnický park zajišťuje rozvoj udržitelného turismu, myslivosti a dalších zájmů veřejnosti a podporuje vědecký výzkum, monitoring, výchovu odborné i laické veřejnosti a mezinárodní spolupráci a projekty se zaměřením na udržitelné hospodaření v krajině. Lesnický park je založen na dobrovolném a participačním přístupu dotčených subjektů rozvíjející management využívání lesů na základě osvědčených postupů lesnického hospodaření s cílem zabezpečit dostupnost dřeva jako významné obnovitelné suroviny a současně zachovat poskytování ekonomických příjmů obyvatelstvu a v maximální míře zachovávat a rozvíjet přírodní, krajinné a kulturní hodnoty.

K dnešnímu dni byly na území České republiky vyhlášeny čtyři lesnické parky, tvořící čtyři území v ML ČR, řídící se Standardem lesnických parků schváleným v roce 2010 Ministerstvem zemědělství.