Biosférická rezervace

Co je BIOSFÉRICKÁ REZERVACE?

Biosférická rezervace je oblast podporující zachování biologické rozmanitosti a přírodních zdrojů a jejich udržitelné využívání. Biosférická rezervace podporuje udržitelný ekonomický a demografický rozvoj, environmentální výchovu a vzdělávání, mezioborovou výměnu informací, výzkum a monitoring a ochranu přírodní a kulturní různorodosti. Oblasti biosférických rezervací jsou terestrické, pobřežní nebo mořské ekosystémy řízeny na participačním základě s důrazem na místní komunitu, řešení konfliktů, podporu lidských činností vedoucí k pozitivnímu udržitelnému využití přírodních zdrojů kulturní krajiny.

V roce 1970 UNESCO vyhlásilo celosvětový program Člověk a biosféra s cílem podpořit udržitelné využívání přírodních zdrojů a zlepšit vztah člověka a přírody. K dosažení cíle bylo využito biosférických rezervací, které podporují ochranu biodiverzity a přírodních zdrojů s podporou udržitelného a socioekonomického rozvoje. Na území České republiky bylo k dnešnímu dni vyhlášeno šest biosférických rezervací.