Modelový les

Co je MODELOVÝ LES?

Modelový les je geografická oblast, představující hodnoty lesů a krajiny a přístupy v jejich využívání v daném místě. Je to místo funkční krajiny, skládající se z lesů, polí, luk, chráněných oblastí, řek a lidských sídel. Modelový les pečuje o ekosystémy a kombinuje sociální, ekonomické a ekologické potřeby místních komunit s dlouhodobě udržitelným stavem krajiny. Přístup spojuje zúčastněné strany a uživatele přírodních zdrojů a pomáhá vytvořit společnou vizi udržitelnosti a napomáhá dialogům mezi všemi subjekty.

První Modelový les vzniká v Kanadě na počátku roku 1990 a má být odpovědí na intenzivní konflikty v lesním hospodářství. Přístup se stává východiskem a ukazuje možnost společného řešení otázek pokud jsou do řízení zapojeny všechny zúčastněné strany. Udržitelnost v tomto kontextu tedy znamená identifikaci společné vize a souboru cílů, tvorbu struktury řízení a strategického plánu a následnou spolupráci za účelem dosažení cílů stanovených v tomto plánu. Přístup má rozvíjet důvěru a transparentnost a zvyšovat ochotu zavádět inovativní řešení.

Modelový les je postaven na třech základních aspektech:

a) Krajina

Rozsáhlá plocha představující širokou škálu lesních hodnot, včetně ekologických, ekonomických, sociálních a kulturních zájmů.

b) Partnerství

Neutrální fórum vítající dobrovolnou účast všech zástupců zúčastněných stran.

c) Udržitelnost

Zúčastněné strany se zavazují k zachování hodnot a udržitelnému hospodaření s přírodními zdroji v krajině.

Principy modelového lesa

Základní aspekty modelového lesa jsou rozvíjeny dle principů IMFN:

a) Partnerství

Modelový les je neutrální fórum přístupné pro všechny zástupce dotčených subjektů v krajině, reprezentující různé hodnoty a zájmy z různých sektorů společnosti pracujících na společné vizi.

b) Krajina

Modelový les je geograficky vymezené území zahrnující různorodé ekosystémy, řízení a držby půdy. Krajina modelového lesa odráží rozmanité zájmy a hodnoty všech zúčastněných stran.

c) Udržitelnost

Hospodaření v modelovém lese podporuje udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a to v rámci spravedlivého rozdělení hospodářských a sociálních výhod získaných z přírodních zdrojů.

d) Řízení

Řízení přírodních zdrojů je postaveno na rovnocennosti a vyváženosti třech základních principů: ekonomického, ekologického a sociálního. Řízení modelového lesa je založeno na participační, transparentní, spolehlivé a odpovědné spolupráci zúčastněných stran s porozuměním a konsenzem. Modelový les je fórum pro řešení konfliktů a rozhodování, respektuje zájmy a hodnoty všech zúčastněných, přičemž kdokoliv může vyjádřit svůj názor a ovlivnit rozhodování.

e) Program aktivit

Činnosti prováděné v modelovém lese reflektují potřeby a hodnoty zúčastněných stran. Činnosti jsou odrazem efektivního a strategického plánování, zavádí nové a inovativní postupy a myšlenky v udržitelném hospodaření s přírodními zdroji s využitím vědeckých i tradičních poznatků.

f) Šíření znalostí a budování kapacit

Modelový les buduje kapacity nejen na místní úrovni mezi zúčastněnými stranami, ale podporuje budování národních kapacit tak aby zúčastnění byli zapojeni do systému udržitelného hospodaření s přírodními zdroji založeného na spolupráci a dále šířili výsledky a osvětu prostřednictvím sítě. Výměna zkušeností a znalostí a spolupráce na projektech probíhá intenzivně mezi modelovými lesy. Modelový les sdílí své úspěchy a poučení na místní, národní i mezinárodni úrovni a zároveň na těchto úrovních produkuje činnosti zaměřené na posílení celé sítě modelových lesů. Modelový les podporuje a aktivně se účastní školení a vzdělávání nejen široké veřejnosti, ale také mládeže i odborných kapacit.